Regulamin konkursu

2018-11-27

Szalony rzut ze Sklepem Koszykarza i Spaldingiem

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Szalony rzut ze sklepem koszykarza i Spaldingiem” (dalej: „Konkurs”), a także prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olszynie przy ul. Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000724788.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.11.2018 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 20.12.2018 r. do godziny 23:59 („Okres Konkursu”). Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w Okresie Konkursu. 
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest wyłączny dystrybutor marki „Spalding” na ternie Polski – Basket Pro sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku, Jawornik 564, 32-400 Myślenice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000374408. 
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto użytkownika w serwisie Facebook. 
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany lub związany z serwisem Facebook. Organizator oświadcza, że serwis Facebook jest zwolniony wobec Uczestników od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzenia Konkursu.
7. Wszelkie komunikaty Organizatora związane z Konkursem i jego realizacją, a także głosowanie finałowe odbędą się poprzez oficjalny profil marki Sklep Koszykarza w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/)

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik obowiązany jest do łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) Zakupić w Okresie Konkursu piłkę do koszykówki marki „Spalding” w jednym ze sklepów marki „SklepKoszykarza” tj. w sklepie internetowym działającym pod adresem: https://sklepkoszykarza.pl/ lub w którymś ze sklepów stacjonarnych:
             Sklep Koszykarza Gdańsk (C.H. Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk);
             Kicks Store (ul. Chmielna 21/25, 00-021 Warszawa), 
             Sklep Koszykarza Kraków (Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34 B.104, 31-536 Kraków). 
2) Wykonać Zadanie Konkursowe opisane w ust. 2. 
2. Przedmiotem Konkursu („Zadanie Konkursowe”) jest nagranie przez Uczestnika filmu konkursowego na temat „Mój szalony rzut do kosza”, który spełniał będzie łącznie następujące warunki: 
1) czas trwania filmu nie przekroczy 30 sekund; 
2) podczas filmu Uczestnik zaprezentuje bilet konkursowy otrzymany od Organizatora przy zakupie piłki marki „Spalding”;
3) podczas filmu Uczestnik odda, w dowolny sposób, przynajmniej jeden rzut do kosza do koszykówki. 
3. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu następuje poprzez przesłanie filmu konkursowego, o którym mowa w ust. 2 (dalej: „Film Konkursowy”), w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook do Organizatora (wyłącznie na profil Organizatora: https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/).  
4. Organizator nagrodzi dwa najbardziej kreatywne Filmy Konkursowe. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach:
1) Etap 1 – Trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora wytypuje cztery najbardziej kreatywne Filmy Konkursowe. 
2) Etap 2 – Organizator umieści cztery wybrane Filmy Konkursowe na profilu, o którym mowa w § 1 ust. 6, w celu przeprowadzenia głosowania wśród Użytkowników portalu Facebook. 
5. Laureatami Konkursu (dalej: „Lauerat”) zostają dwie osoby, których filmy uzyskały największą liczbę reakcji użytkowników serwisu Facebook podczas głosowania. 
6. Ogłoszenie finalistów konkursu (ust. 4 pkt 1) nastąpi w dniu 21.12.2018 r., następnie Organizator umieści na profilu, o którym mowa w § 1 ust. 6, cztery Filmy Konkursowe. Głosowanie finałowe rozpocznie się w chwili publikacji Filmów Konkursowych i potrwa do dnia 23.12.2018 r., do godz. 23:59.  
7. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Okresie Konkursu.
8. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest pojedynczy bilet wstępu na mecz NBA, który zostanie rozegrany w Londynie w dniu 17.01.2019 r. Nagroda obejmuje wyłącznie bilet wstępu. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów noclegu ani dojazdu na miejsce wydarzenia. 
9. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę rzeczową innego rodzaju. 
10. Przystępując do Konkursu, na zasadach wskazanych w Regulaminie, Uczestnik oświadcza, że: 
1) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Filmu Konkursowego oraz że wszystkie osoby, których wizerunek jest widoczny w Filmie Konkursowym, wyrażają zgodę na opublikowanie tego filmu oraz na rozpowszechnienie ich wizerunku, w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu i celu Konkursu;
2) Wyraża zgodę na opublikowanie Filmu Konkursowego na profilu, o którym mowa w § 1 ust. 6, w celu przeprowadzenia głosowania w serwisie Facebook (udzielając nieodpłatnej licencji);
3) Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Filmu Konkursowego, a w przypadku pokrycia Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się uregulować wszystkie związane z tym faktem koszty.
4) Wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w przypadku wyboru do drugiego etapu Konkursu (w celu poinformowania o finalistach i Laureatach Konkursu). 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w przypadku:
1) stwierdzenia niedozwolonego pozyskiwania głosów (reakcji) np. poprzez kupowanie głosów, użycie skryptów lub botów nabijających głosy 
2) stwierdzenia innych zachowań Uczestnika sprzecznych z netykietą lub dobrymi obyczajami, wpływających na wynik głosowania.   

§ 3 REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: 
SZOPEX-DUTKIEWICZ sp. z o.o. sp. k. 
10-166 Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 6
z dopiskiem „Konkurs NBA” 
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 
4. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana listownie na adres podany przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji w przypadku: złożenia reklamacji po terminie, złożenia reklamacji na niewłaściwy adres oraz w przypadku niepodania przez Uczestnika danych kontaktowych umożliwiających przesłanie odpowiedzi.

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych  jest Organizator, z którym można skontaktować się m.in. listownie (na adres wskazany w § 1 ust. 1), poprzez adres e-mail: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 504 075 034. 
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), którym jest Tomasz Trzciałkowski. Z IOD można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443. 
3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będę przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Dodatkowo Organizator poinformuje o finalistach i Laureatach (wskazując ich imiona i nazwiska za pomocą Serwisu Facebook). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO tj. zgoda Uczestnika na publikacje jego danych jako finalistę lub Laureata oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie, realizacja i promocja Konkursu).  
5. Organizator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych Uczestnika: dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające Organizatora w prowadzeniu działań marketingowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze. 
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, za wyjątkiem informacji znajdujących się poście konkursowym, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami ogólnymi Serwisu Facebook określonymi w Regulaminie. 
7. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
9. Administrator informuje, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek uczestnictwa w Konkursie. 
10. Administrator informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestników zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora [https://www.facebook.com/sklepkoszykarza/] w Okresie Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).